[ Page principale | La Bible ]

 

 

 

ДА ВЯРВАМЕ

 

 

НА БОГА

 


 

ТЕЖНАТА ЧОВЕШКА УНАСТ

 

 

Чрез един само човек грехът проникна в света и чрез грехат - смъртта; и по такъв начин смъртта премина във всички люде, защото всички люде съгрешиха (Римл.5:12).

 

Гневът Божий се разкрива от небето над всяко безчестие и неправда на людете, които познават истината, но продължават да живеят в неправда (Римл.1:18).

 

Всички съгрешиха и всички са лишени от славата Божия (Римл.3:23).

 

И рекох: Горко ми! Загубен съм, защото съм човек с нечиста уста и живея сред народ с нечита уста (Исай 6:5)

 

 

 

ПЪРВЕНСТВОТО НА БОЖИЯТА ЛЮБОВ

 

И Ангелът ми рече: не бой се, ето, на всички ви благовестя голяма радост, защото днес в града Давидов за всички ви се роди СПАСИТЕЛ, който е Господ Христос (Лука 2:10,11)

 

Бог е любов. Божията любов към нас се прояви в това, че Той изпрати в света своя Еднороден Син за да бъдем живи чрез него; любовта Му е в това, чеkне ние Го възлюбихме първи, а Той пръв ни обикна и проводи Сина си за да стане Той изкупление заради нашите грехове (1 Йоан 4:9,10).

 

Защото Бог така обикна света, че му отдаде своя Еднороден Син, та всеки, който повярва в Него, да не погине, а да има вечен живот (Йоан 3:16).

 

ПЪТЯТ КЪМ ОПРОЩЕНИЕТО

 

Бог прочее... сега вредом заповядва на всички люде да се покаят (Деян.17:30).

 

Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен за да ни ги прости и да ни очисти от всяка неправда (1 Йоан 1:9).

 

Що да сторя за да бъза спасен ? А те отговориха : Повярвай в Господ Исус, и ще бъдеш спасен (Деян.16:30,31).

 

Какво да правим за да извършим Божиите дела ? Исус му отвърна като каза: делото Божие е следното - да повярвате в Оногова, когото Той е изпратил (Йоан 6:28,29).

 

 

ИЗКУПЛЕНИЕТО НА ЧОВЕШКИТЕ ГРЕХОВЕ

 

Синът Божий ме възлюби и отдаде Себе си заради мене (Галат.2:20).

 

Заради нашите грехове Той бе на много места наранен и заради нашите беззакония беше измъчван; наказанието, което ни донесе мир, понесе Той и чрез Неговите рани, ние се изцелихме (Исай 53:5).

 

Единствен посредник между Бога и людете е човекът Исус Христос, който отдаде себе си (върху кръста) като откуп за всинца ни (1 Тим.2:5,6).

 

Знаещи, че сте откупени от суетния живот... с безценната Христова кръв (1 Петър 1:18,19).

 

Кръвта на Исус Христос... ни очиства от всеки грях (1 Йоан 1:7).

 

 

ВЯРАТА ПОЛУЧАВА ОПРОЩЕНИЕ И ОТДАВА ВЪЗХВАЛА

 

Исус му рече:Ти вярваш ли в Сина Божий ? Той отвърна като попита: кой е Той, господине, та да повярвам в него?

И Христос му каза: Ти вече си Го видял, защото Този, който ти говори, е Той самият.

А той рече: вярвам, Господи! и Му се поклони (Йоан 9:36-39).

 

Който вярва в Сина, има вечен живот; но онзи, който не се подчинява на Сина, не ще види живот и гневът Божий ще пребъдне над него (Йоан 3:36).

 

Ние вярваме в Оногова, който възкреси от мъртвите Исуса, нашият Господ, предаден заради нашите грехове и който беше възкресен заради нашето оправдание (Римл.4:24).

 

 

ХВАЛЕБСТВИЯ

 

Благодарност на Бога заради неизказуемия Му дар! (2 Коринт.9:15).

 

Нему (Исуса Христа), който ни възлюби и който в своята кръв ни изми от греховете ни; - който ни дари с цаарство и ни направи пред Бога, своя Отец, негови свещенници - Нему слава и владичество во веки веков! Амин! (Откр.1:5,6).

 

 


 

Цитати от Библията според един подобрен превод

 

Това разпространение на библейска книжнина има като единствена цел да ви запознае с посланието, което Бог ви отправя чрез Словото си: Библията. Тя няма нищо общо със сектите, които се стремят да ви направят свои привърженици.