Jin koarengana hiru ürrats

Jakin Jinkoak maite gütüala (Jin koa maitarzün da)

Bekatüen parkamentüa eta betiereko bizia eskentzien deigü

 

“Zeren eta jinkoak brain maite üken düan mündüa, non bere Seme bakoitxa eman beïtü, hartan sinesten düana ez dadin hil, bena betiereko bizia üken dezan” (Joanes 3 :16)

 

“Jinkoak betiereko bizia eman deigü, eta bizi hori bere Semeatan dago ! Semea düanak bizia badü, Jinkoaren Semea ez düanak ez dü bizia

Horik idazten deitzüet, jakin dezazüen betiereko bizia badüzüela, Jinkoaren Semearen izenean sinesten düzüenek” (1 Joanes 5:11-13)

 

“Ni (Jesüs), jin niz ardiek bizia üken dezaen” (Jo. 10:10)

 

“Gure bekatüak aitertzen badütügü, hitzekoa da eta züzena gure bekatüen parkatzeko eta okerkeria orotarik xahatzeko” (1 Jn 1:9)

 

Nola bekatüen parkamentüa eta betiereko bizia ardiets ?

 

2. Ezagütü : gizena bekatore dela : belatore niz

Haren jitea bekatore da, bekatüan bizi da, ogendant da, jinkoarengana heltzeko bere indarrez ari da – hona eginez, legeari jarraihitzeko ahal güziak hiitsak dira, ezin dü. E da bide bakoi ? ? bat baizik jinkoak antolatürik, Hartarik hürrüntzen gütüak lezearen igaraiteko.

 

«Gezonaren bihotzaren asmüa haurtzarotik gaixto da.” (Hatsarre 8:21)

 

“Hora, okerkerian sortürik izan niz, eta amak bekatüan bizia eman deit.” (Salmo 51:7)

 

“Zeren eta güziek bekatü ezin diie eta ez dira jinkoaren ospeala heltzen.” (Erromarrei 3:23)

 

“Lege osoa bejiratüko düana, orotan ogendant dago.” (Jahobe 2:10)

 

“Ezi bekatüaren saria heriotzea da; bena jinkoaren graziaren emaitza, betiereko bizia da, gure jaun Jesükristotan.” (Erromantarrei 6:23)

 

 

3. Jakin Jesükristo gure arartekoa dela

Jinkoak beregana jiteko eskentzen deigün bide bakoikxa da.

 

“Eta beste ihorretan ez da salbamentürik; zeren eta ez den zelü pean beste izenik, gizeneu artean emanik izan dena, salbatzera behartzen gütüarra.” (Apostolüen Ezinak 4:12)

 

Gure bekatüak karreatüz : “Gure hütsentako zauritürik izan da, gure okerkerientako odolütürik izan da; berak egari züan guretako salbagarri izanen zeu zehalda; haren zauriek sendotü gütüe… Jaunak haren gaineala erorarazi dü gü güzien okerkeria.” (Isaias 53:5-6)

 

Bere hitzeas : “Kristo, gü orano bekatore ginelarik guretako hil da; hola erakusten dü Jinkoak guretako düan maitazüna.” (Erromantarrei 5:8)

 

Bide bahoitxa da : “Jesüsek erran zeion : Mi niz bidea, egia eta bizia; ihor ezin da aitarengana joran ene bidez baizik.” (Joanes 14:6)

 

Gizen bekatorearen eta jinko saintüaren ararteko bakoitxa da : “Bakoitxa da jinkoaren eta gizen – emazteen artertekoa : gizen bah, Kristo Jesüs, bere bürüa güzien salbamentüalako ordaisaritako eman düana.” (1 Timoteo 2:5-6)

 

4. Honartü : JesüKristo morberaren salbazale bezala, sinesteaz.

Jinkoak ürrikiala eta harekilako bakeala deitzen gütü

 

“Jinkoakarren, ez dü kontütan hartü nako üken gizonak ezjakinean bizi izan ziren aldia eta orai manatzen deie oroer, orai nonahi bihozberri ditean.” (Apostolüen Ezinak 17:30)

 

“ Ezin, Jaunaren nüntzva entzüten badüzüe, ez gorgortü bihotzak.” (Hebertarrei 3:7)

 

“Berra honartü düen güzier, berartan sinesten süener ordüan, jinkoaren sense-alaba izateko ahalmena eman deie.” (Joanes 1:12)

 

“Dohain hütsez zirae salbatürik sinestearen bidez; eta hau ez da siten züenganik, Jinkoaren amaitza da; ez da jiten egintzetarik, ihor harro ez dadin.” (Efesoarrei 2:8-9)

 

“Aitak eni emaiten deiztanak oro eneganat hiülantüko dira eta eneganat hiülantzen dena ez düt iholaz ere kanporat urtukiko.” (Joanes 6:37)

 

“Eure alriz Jesüs dela jauna aitortzen badüzü, eta zure bihotzean hilen artetik jinkoak poztü düala sinesten dabüzü, salbatüko zira.” (Erromatarrei 10:9)

 

“Hara, sargian nago deiez; norbaitek ene mintzoa entzüten badü eta borta idekitzen, harenean sartüko niz eta algarreki aihaltüko gira.” (Apokalipsia 3:20)

 

Bibliaz eta haren mezüaz haboro jakiteko,

Ihus dezakezü :

Elizen arteko Biblia 1994

Testamentu berria 1999

Egün oroetako irakurgeiak 1986

 

IZENA :

DEITÜRA :

ZUZENBIDEA :

 

Gure helbürüa da züer jakinaraztea jinkoak bere Hitzaz igorten deizüen nuezüa : Biblia. Sekteeki ez dü deiis ikustekorik gure eskentzak.