ДА  ВЯРВАМЕ

 

 

НА  БОГА

 


 

ТЕЖНАТА  ЧОВЕШКА  УНАСТ

 

 

         „Чрез един само човек грехът проникна в света и чрез грехат -  смъртта; и по такъв начин смъртта премина във всички люде, защото всички люде съгрешиха“  (Римл.5:12).

 

         „Гневът Божий се   разкрива от небето над всяко безчестие и неправда на людете, които познават истината, но продължават да живеят в неправда“  (Римл.1:18).

 

         „Всички съгрешиха и всички са лишени от славата Божия“  (Римл.3:23).

 

         „И рекох: Горко ми! Загубен съм, защото съм  човек с нечиста уста и живея сред  народ с нечита уста“  (Исай 6:5)

 

 

 

ПЪРВЕНСТВОТО  НА  БОЖИЯТА  ЛЮБОВ

 

         И Ангелът ми рече: не бой се, ето, на всички ви благовестя голяма радост, защото днес в града Давидов  за всички ви се роди СПАСИТЕЛ, който е Господ Христос“ (Лука 2:10,11)

 

         Бог е любов. Божията любов към нас се прояви в това, че Той изпрати в света своя Еднороден Син за да бъдем живи чрез него; любовта Му е в това, чеkне ние Го възлюбихме първи, а Той пръв ни обикна и проводи Сина си за да стане Той изкупление заради нашите грехове“ (1 Йоан 4:9,10).

 

         „Защото Бог така обикна света, че му отдаде своя Еднороден Син, та всеки, който повярва в Него, да не погине, а да има вечен живот“ (Йоан 3:16).

 

ПЪТЯТ  КЪМ  ОПРОЩЕНИЕТО

 

         „Бог прочее… сега вредом заповядва на всички люде да се покаят“ (Деян.17:30).

 

         „Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен за да ни ги прости и да ни очисти от всяка неправда“  (1 Йоан 1:9).

 

         „Що да сторя за да бъза спасен ?  А те отговориха : Повярвай  в  Господ  Исус, и ще бъдеш  спасен“ (Деян.16:30,31).

 

         „Какво да правим за да извършим Божиите дела ? Исус му отвърна като каза: делото Божие е следното - да повярвате в Оногова, когото Той е изпратил“ (Йоан 6:28,29).

 

 

ИЗКУПЛЕНИЕТО  НА  ЧОВЕШКИТЕ  ГРЕХОВЕ

 

         „Синът Божий ме възлюби и отдаде Себе си заради мене“ (Галат.2:20).

 

         „Заради нашите грехове Той бе на много места наранен и заради нашите беззакония беше измъчван; наказанието, което ни донесе мир, понесе Той и чрез Неговите рани, ние се изцелихме“ (Исай 53:5).

 

         „Единствен посредник между Бога и людете е човекът Исус Христос, който отдаде себе си (върху кръста) като откуп за всинца ни“ (1 Тим.2:5,6).

 

         „Знаещи, че сте откупени от суетния живот… с безценната Христова кръв“  (1 Петър 1:18,19).

 

         „Кръвта на Исус Христос… ни очиства от всеки грях“ (1 Йоан 1:7).

 

 

ВЯРАТА  ПОЛУЧАВА  ОПРОЩЕНИЕ  И  ОТДАВА   ВЪЗХВАЛА

 

         „Исус му рече:Ти вярваш ли в Сина Божий ? Той отвърна като попита: кой е Той, господине, та да повярвам в него?

         И Христос му каза: Ти вече си  Го видял, защото Този, който ти говори, е Той самият.

         А той рече: вярвам, Господи! и Му се поклони“ (Йоан 9:36-39).

 

         „Който вярва в Сина, има вечен живот; но онзи, който не се подчинява на Сина, не ще види живот и гневът Божий ще пребъдне над него“ (Йоан 3:36).

 

         „Ние вярваме в Оногова, който възкреси от мъртвите Исуса, нашият Господ, предаден заради нашите грехове и който беше възкресен заради нашето оправдание“ (Римл.4:24).

 

 

ХВАЛЕБСТВИЯ

 

         „Благодарност на Бога заради неизказуемия Му дар!“  (2 Коринт.9:15).

 

         „Нему (Исуса Христа), който ни възлюби и който в своята кръв ни изми от греховете ни; - който ни дари с цаарство и ни направи пред Бога, своя Отец, негови свещенници - Нему слава и владичество во веки веков! Амин!“ (Откр.1:5,6).

 

 


 

Цитати  от  Библията  според  един  подобрен  превод

 

Това разпространение на библейска книжнина има като единствена цел да ви запознае с посланието, което Бог ви отправя чрез Словото си: Библията. Тя няма нищо общо със сектите, които се стремят да ви направят свои привърженици.