ЕДНО  БОЖИЕ

ПОСЛАНИЕ  ДО  ВАС


 

         Тук следващите текстове са взети от Библията, която е Словото Божие. Ние не целим да ви накараме да приемете една нова религия. Нашето желание е да ви помогнем да осъзнаете реалното си положение пред Бога, за да примете чрез вяра опрощението, което Той дава на всички онези, които се покаят за живота, воден до сега, и които признават Исус Христос като свой личен спасител.

 

 

Вие  имате  нужда  да  бъдете  спасени

 

         „Отредено е на людете накрая да умрат, а след това ги чака съд“.

         ( Евреи  9 : 27 )

 

         „Дори само един праведник няма“.

         ( Римляни 5 : 6 )

 

         „Всички съгрешиха и затова ще бъдат лишени от славата Божия“.

         ( Римляни 3 : 23 )

 

 

 

Сами,  вие  не  можете  да  се  спасите

 

         „Човек по никакъв начин не ще може откупи брата си, нито да даде Богу откуп за него (защото скъпо струва изкупуването на техните души и той трябва завинаги да се откаже от това)“.

         ( Псалми  48 : 8, 9 /49 : 7, 8)

 

         „Защото чрез благодат сте спасени посредством вярата, и това не е от вас,  това е Божий дар; не от дела е то, за да не би някой да се възгордее“.

         ( Ефесяни 2 : 8, 9 )

 

Бог  се  е  погрижил  за  вашето  спасение

         „Защото Христос, когато ние бяхме още немощни, в уречено време умря за нечистивите“.

         ( Римляни 5 : 6 )

 

         „Той взе върху Си нашите немощи и понесе нашите болки; …Той бе наранен заради нашите грехове и бе измъчванзаради беззаконията ни; наказанието за нашия мир биде върху Него, и чрез Неговите рани ние се изцелихме. Ние блуждаехме като овце, всеки от нас тръгна по своя си път и Всевишният стовари върху му греховете на всинца ни“.

         ( Исай 53 : 4-6 )

 

         „Защото Бог така обикна този свят, че му отдаде Своя Еднороден Син, та всеки, който вярва в него, да не погине, а да се сдобие с вечен живот“.

         ( Евангелие от Йоана 3 : 16 )

 

Как  вие  можете  да  бъдете  спасени

 

         „Покайте се и повярвайте в Евангелието“.

         ( Евангелие от Марко 1 : 15 )

 

         „Истина, истина ви казвам : който слуша Словото ми и вярва в Оногова, Който Ме е изпратил, има вечен живот и не ще бъде осъден, защото е преминал от смъртта към живота“.

         ( Евангелие от Йоан 5 : 24 )

 

         „Ако с устата си изповядаш Господа Исуса и със сърцето си повярваш, че Бог Го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш“.

         ( Римляни 10 : 9 )

 

Сега вече можете  да сте  сигурни  за  спасението  си

 

         „Вие имате вечен живот, вие, вярващите в името на Сина Божий“.

         ( 1 Йоан  5 : 13 )

 

         „Оправдани посредством вярата, имаме мир с Бога, чрез Господа нашего Исуса“.

         ( Римляни 5 : 1 )

 

         „На всички ония, които Го приеха даде правото да станат Божий чада “.

         ( Евангелие от Йоан 1 : 12 )

 

А  ако  не  вярвате  ?

 

         „А който не повярва, ще бъде осъден“.

         ( Евангелие от Марко 16 : 16 )

         „Който не вярва, е вече осъден, защото не е повярвал в името на Еднородния Син Божий“.

         „Който не вярва в Сина, не ще види живот и гневът Божий ще пребъдне върху му“.

         ( Евангелие от Йоан 3 : 18 и 36 )

 


 

Цитати  от  Библията  според  един  подобрен  превод

 

 

 

Това разпространение на библейска книжнина има като единствена цел да ви запознае с посланието, което Бог ви отправя чрез Словото си: Библията. Тя няма нищо общо със сектите, които се стремят да ви направят свои привърженици.