Phi-lê-môn

 

Phi-lê-môn 1

1:1 Phao-lô, kẻ của Đức Chúa Jêsus Christ, Ti--thê, anh em chúng ta, gởi cho Phi--môn, người rất yêu dấu cùng làm việc với chúng ta, 1:2 cùng cho Áp-bi người chị em, A-chíp, bạn cùng đánh trận, lại cho Hội thánh nhóm họp trong nhà anh: 1:3 nguyền xin anh em được ân điển sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, bởi Đức Chúa Jêsus Christ! 1:4 Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời tôi, hằng ghi nhớ anh trong lời cầu nguyện, 1:5 nghe nói anh lòng yêu thương đức tin trong Đức Chúa Jêsus cùng các thánh đồ. 1:6 Tôi cầu xin Ngài rằng đức tin đó, đức tin chung cho chúng ta, được hiệu nghiệm, khiến người ta biết ấy Đấng Christ mọi điều lành được làm trong chúng ta. 1:7 Vả, hỡi anh, tôi đã được vui mừng yên ủi lắm bởi lòng yêu thương của anh, nhờ anh lòng các thánh đồ được yên ủi. 1:8 Vậy nên, dầu trong Đấng Christ, tôi quyền truyền dạy anh việc nên làm, 1:9 song lòng yêu thương của anh, nên tôi nài xin thì hơn. Tôi, Phao-lô, đã già rồi, hiện nay lại Đức Chúa Jêsus Christ chịu nữa, 1:10 tôi con tôi đã sanh trong vòng xiềng xích, tức Ô--sim, nài xin anh; 1:11 ngày trước người không ích cho anh, nhưng bây giờ sẽ ích lắm, cũng ích cho tôi nữa: tôi sai người về cùng anh, 1:12 người như lòng dạ tôi vậy. 1:13 Tôi vốn muốn cầm ngườilại cùng tôi, đặng thế cho anh giúp việc tôi trong cơn Tin Lành chịu xiềng xích. 1:14 Nhưng tôi không muốn làm điều chưa được anh đồng ý, hầu cho điều lành anh sẽ làm chẳng phải bởi ép buộc, bèn bởi lòng thành. 1:15 Vả, lẽ người đã tạm xa cách anh, cốt để anh nhận lấy người mãi mãi, 1:16 không coi như tôi mọi nữa, nhưng coi hơn tôi mọi, coi như anh em yêu dấu, nhứt yêu dấu cho tôi, huống chi cho anh, cả về phần xác, cả về phần trong Chúa nữa. 1:17 Vậy nếu anh coi tôi bạn hữu anh, thì hãy nhận lấy người như chính mình tôi vậy. 1:18 Nhược bằng người làm hại anh hoặc mắc nợ anh điều chi, thì hãy cứ kể cho tôi. 1:19 Tôi, Phao-lô, chính tay tôi viết điều nầy: sẽ trả cho anh, còn anh mắc nợ tôi về chính mình anh thì không nhắc đến. 1:20 Phải, hỡi anh em, ước chi tôi được nhận sự vui vẻ nầy bởi anh trong Chúa; anh hãy làm cho tôi được thỏa lòng trong Đấng Christ. 1:21 Tôi viết cho anh, đã tin chắc anh hay vâng lời, biết anh sẽ làm quá sự tôi nói đây. 1:22 Nhân thể hãy liệu sắm nhà trọ cho tôi, tôi mong rằng nhờ anh em cầu nguyện, sẽ được trở về cùng anh em. 1:23 Ê-pháp-ra, bạn đồng trong Đức Chúa Jêsus Christ với tôi, lời thăm anh, 1:24 Mác, A-ri-tạc, Đê-ma Lu-ca, cùng bạn cùng làm việc với tôi cũng vậy. 1:25 Nguyện xin ân điển của Đức Chúa Jêsus Christ ở với tâm thần anh em!